Regulamin

Regulamin dotyczy świadczonych przez nas usług

Start » REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UŁUG W COSMOMEDICAL Z DNIA 1.01.2023

Niniejszy regulamin korzystania z usług w Cosmomedical określa ogólne warunki umowy, na podstawie, której Klient otrzymuje usługę. Regulamin dostępny jest na stronie www.Cosmomedical.pl oraz do wglądu u pracownika przed przystąpieniem do zabiegu.

Informacje ogólne

 1. Z usług oferowanych w Cosmomedical mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą na wizytę przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 2. Klient po zakwalifikowaniu go przez personel do zabiegu poprzez wypełnienie stosownej karty klienta; oświadczenia wykluczającego przeciwskazania do zabiegu, zgody na zabieg oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Cosmomedical, może skorzystać z wybranej usługi w Cosmomedical.
 3. Pracownik ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Klienta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu lub Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. W przypadku niestosownego zachowania klienta w Cosmomdical lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu zabiegu, personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji Cosmomedical ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy oświadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 5. Cosmomedical zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen usług. Aktualne usługi oraz cennik dostępne są u pracownika firmy oraz na stronie Cosmomedical.pl.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Korzystając z wybranej usługi w Cosmomedical w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

Zasady wykonywania usługi oraz rezerwacji terminu

 1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie 790 516 800 lub 798 526 636, meilowo cosmomedical@wp.pl lub dokonując rezerwacji u wybranego Partnera Cosmomedical.
 2. Celem potwierdzenia wizyty, klient otrzymuje 1 SMS potwierdzającego rezerwację na 48 h przed wykonaniem wybranej usługi.
 3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Aby anulować zarezerwowaną wizytę należy skontaktować się telefonicznie lub wysyłając SMS na numer 790 516 800 lub 798 526 636 co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem. Z zachowaniem tej zasady klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.
 5. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany.
 6. Klient, który dokonał rezerwacji wybranego zabiegu powinien zgłosić się do pracownika Cosmomedical 5 min przed wyznaczoną godziną zabiegu w celu wypełnienia Karty Klienta.
 7. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na ten zabieg.
 8. Cosmomedical ma prawo do odmowy zabiegu, jeżeli Klient spóźni się więcej niż 15 minut. W tym przypadku zabieg zostaje uznany jako zrealizowany, bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu.
 9. Cosmomedical zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego do zabiegu Pracownika bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem, że zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zabiegu.
 10. Cosmomedical zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.
 11. Zakupione w Cosmomedical usługi/pakiety/bony nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
 12. Klient przystępując do zabiegu automatycznie oświadcza, że:
 • Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania,
 • Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów,
 • Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu,
 • Nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg w przypadku gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu,
 • Wszelkie kwestie związanie pośrednio lub bez pośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał,
 • Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu,
 • Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny,
 • Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu kosmetycznego, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych,
 • Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

Zasady korzystania ze szkoleń

Niniejszy regulamin korzystania z usług w Cosmomedical określa ogólne warunki umowy, na podstawie, której Klient otrzymuje usługę. Regulamin dostępny jest na stronie www.Cosmomedical.pl oraz do wglądu u pracownika przed przystąpieniem do zabiegu.

Zasady korzystania z promocji i bonów zniżkowych w CosmoMedical

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu klient jest zobowiązany do poinformowania pracownika Cosmomedical z jakiej promocji chce skorzystać a następnie przedstawić do takowej zniżki: voucher, bon, ulotkę, karnet.
 2. Zniżki i promocję nie łączą się ze sobą, klient zawsze wybiera promocję, która jest dla niego najbardziej korzystna na daną usługę,
 3. Jeśli Klient nie poinformuje przed przystąpieniem do wykonania usługi, z jakiej promocji chce skorzystać, a uczyni to po wykonanej usłudze, rabat lub zniżka nie zostanie przyznana.
 4. Każda promocja, bon, voucher, ma wpisaną datę do kiedy można wykorzystać. Po tym terminie staje się nieważny.
 5. Vouchery i bony zniżkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. Vouchery, bony kwotowe i karty podarunkowe kwotowe są ważne pół roku od daty zakupu. W trakcie tego okresu ceny zabiegów mogą ulec zmianie. W takim przypadku obowiązuje aktualna cena z cennika.
 7. Karta podarunkowa nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części,
  inną Kartę oraz nie podlega zwrotowi.
 8. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość
  otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty.
  Reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem
  płatniczym, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna
  wartość nominalna Karty.

Zasady korzystania z pakietów zabiegowych w CosmoMedical

 1. Pakiety zabiegowe można wykupić bez pośrednio u pracownika Cosmomedical, na niektóre zabiegi kosmetologiczne. Wykaz wspomnianych pakietów znajduje się u pracownika Cosmomedical, dostępny jest na stronie Cosmomedical.pl, oraz znajduję się na ulotkach.
 2. Terminy:

Korzystający – właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi kosmetologiczne w Cosmomedical,

Pakiet – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie,

Pracownik – osoba zatrudniona w Cosmomedical na stanowisku Kosmetologa.

 1. Każdy Pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty.
 2. Korzystający ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie przez Cosmomedical.
 3. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła i tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach Pakietu.
 4. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.
 5. Cosmomedical zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu.
 6. Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu.
 7. Cosmomedical nie przyjmuje zwrotów Pakietów, nie zwraca kosztów nie wykonanych zabiegów oraz nie wymienia Pakietów na gotówkę ani na żadne inne zabiegi.
 8. Cosmomedical zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego, jeśli uzna, że korzystający z Pakietu dokonał rezerwacji terminu mając świadomość występującego przeciwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w celu wykluczenia przeciwskazania.

Postanowienia końcowe

 1. Cosmomedical zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je na stronie internetowej cosmomedical.pl oraz są do wglądu u Pracownika Cosmomedical.
 2. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres : Cosmomedical Clinic Ul. ul. Wyspiańskiego 26
  60-751 Poznań oraz mailowo: cosmomedical@wp.pl. Skargi rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni. Reklamacje nie dotyczą zabiegów laserowych w klinice z tytułu faktu pracy na organizmie ludzkim, do zaburzeń efektów mogą wpływać: stan zdrowia, kolor skóry, kolor włosa, itd.
 3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.